[COLOR=rgb(0, 59, 101)]Windows 10, Version 1511 (Updated Apr 2016) (x86/x64) - Original MSDN ISO[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)][replacer_img] [/COLOR]​
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]

Windows 10, Version 1511 (cập nhật tới tháng 4) - Nguyên gốc MSDN
Ngày phát hành[/COLOR]: 23/05/2016
Thông tin: là phiên bản Windows 10 Build 10586, Version 1511 (11/2015) được Microsoft tích hợp sẵn các gói cập nhật (kb) tới tháng 4
Build [COLOR=rgb(23, 96, 147)]10586.162.th2_release_sec.160223-1728[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]OS Build 10586.164[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
Windows 10 (Multiple Editions), Version 1511 (Updated Apr 2016) (x86) - DVD (English)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1511_updat ed_apr_2016_x86_dvd_8735185.iso
Languages: English
SHA1:2DDE3A5BFA60B7F10CD38DBD544CF00A075F8908
MD5: 91565F54DC7A4E1DF8A5F2B913D869B1
Download[/COLOR]: [COLOR=rgb(23, 96, 147)]https://www.fshare.vn/file/J75R9L259N93[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]--------------------------------------------------------------------------
Windows 10 (Multiple Editions), Version 1511 (Updated Apr 2016) (x64) - DVD (English)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1511_updat ed_apr_2016_x64_dvd_8705583.iso
Languages: English
SHA1: 1B247B5B348E78C9BC3AFD3C1CBE10CEE3D1B9D5
MD5: 3CA03A2C59AE5B58CA965A345D4F2AE1
Download[/COLOR]: [COLOR=rgb(23, 96, 147)]https://www.fshare.vn/file/Z8T9JL5LADQB[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]--------------------------------------------------------------------------
Windows 10 Enterprise, Version 1511 (Updated Apr 2016) (x86) - DVD (English)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]File Name: en_windows_10_enterprise_version_1511_updated_apr_ 2016_x86_dvd_8711709.iso
Languages: English
SHA1: 99FC41B34F6866077F63420B173DC9F485E75644
MD5: C9483093114BBEF84614C139A75B61B8
Download[/COLOR]: [COLOR=rgb(23, 96, 147)]https://www.fshare.vn/file/CZQEHXZXEW5P[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]--------------------------------------------------------------------------[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]Windows 10 Enterprise, Version 1511 (Updated Apr 2016) (x64) - DVD (English)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]File Name: en_windows_10_enterprise_version_1511_updated_apr_ 2016_x64_dvd_8711771.iso
Languages: English
SHA1: F7BB9692C4B545832237C2AF8B4E31952931895E
MD5: 6A2B6F1DB5C64D61FD6BE680B85903C1
Download[/COLOR]: [COLOR=rgb(23, 96, 147)]https://www.fshare.vn/file/4NQEHZ9Z1TS9[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]--------------------------------------------------------------------------
Windows 10 Education, Version 1511 (Updated Apr 2016) (x86) - DVD (English)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]File Name: en_windows_10_education_version_1511_updated_apr_2 016_x86_dvd_8713709.iso
Languages: English
SHA1: 354BE843A2D639494D0E95BA30AEFBB5E772760C
MD5: B4BC1D5416D0BBD5E749EB0ADA0083BD
Download[/COLOR]: [COLOR=rgb(23, 96, 147)]https://www.fshare.vn/file/IZ6JYZRMJJRX[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]--------------------------------------------------------------------------
Windows 10 Education, Version 1511 (Updated Apr 2016) (x64) - DVD (English)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]File Name: en_windows_10_education_version_1511_updated_apr_2 016_x64_dvd_8712927.iso
Languages: English
SHA1: 1585D3D2F59AEF2EEAE23DB67309BF81383E4E00
MD5: DBC33AC1C25AB4739422B09225CAE0B4
Download[/COLOR]: [COLOR=rgb(23, 96, 147)]https://www.fshare.vn/file/OO5D7IRYBBFW[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]--------------------------------------------------------------------------
Windows 10 Home Single Language, Version 1511 (Updated Apr 2016) (x86) - DVD (English)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]File Name: Win10_1511_2_SingleLang_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: 9596A36176436DAB9FD558C2630A42FBC1E098A9
Download[/COLOR]: Updating...
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]--------------------------------------------------------------------------
Windows 10 Home Single Language, Version 1511 (Updated Apr 2016) (x64) - DVD (English)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]File Name: Win10_1511_2_SingleLang_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: 46F4BB96ECCA6C423720ADE6AB1781653D6F1B89
Download[/COLOR]: Updating...
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
Windows 10 IoT Core, Version 1511 (Updated Apr 2016)[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]Updating...[/COLOR]
--------------------------------------------------------------------------
Link folder của mình : [COLOR=rgb(23, 96, 147)]https://www.fshare.vn/folder/BLT2JBKOFSGL[/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 59, 101)]Nguồn: MSDN[/COLOR] || [COLOR=rgb(23, 96, 147)]W.Z.T[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]Ghi chú: Windows 10 (Multiple Editions) = Windows 10 Professional and Windows 10 Home.

Một số wed Get link VIP Max Speed nếu bạn không có tài khoản VIP hoặc code tải nhanh: LinksVIP || Link Siêu Tốc[/COLOR] || [COLOR=rgb(23, 96, 147)]Link Tốc Độ[/COLOR]