Windows 10 Build 14279.AIO-6in1.x86-x64.En-Us.ISO được làm từ bộ cài đặt Windows10 Insider Preview Build 14279.x86-x64.En-Us Do Microsoft phát hành ngày 4/3/2016 đến người dùng Fast ring của chương trình Windows Insider.
Windows 10 Build 14279.AIO-6in1.x86-x64.En-Us.ISO bao gồm:
- Windows 10 Pro Build 14279 (x86)
- Windows 10 Pro Build 14279 (x64)
- Windows 10 Enterprise Build 14279 (x86)
- Windows 10 Enterprise Build 14279 (x64)
- Windows 10 Single Language Build 14279 (x86)
- Windows 10 Single Language Build 14279 (x64)


Download Windows 10 Build 14279.AIO-6in1.x86-x64.En-Us.ISO