cho 1 lệnh if kt mảng nhập vào // sr matlap e chịu