híc mấy bản này install cài mới không lỗi này thì lỗi khác update thì lại được potay