Tình hình là giờ khi khởi động máy lên đến cái màn hình nhập pin đăng nhập thì nó hiên là provide a pin. E nhấn ok để nhập mãi mà k hiện dòng để bấm mã. Chỉ hiện provide a pin. Ai biết khắc phục e với