Vô cùng đơn giản, tải về, chạy tập tin ToastNotification_bottom.reg nếu muốn đưa Notification xuống dưới, chạy ToastNotification_top.reg nếu muốn đưa nó lên trên như cũ. Chạy xong log off và login lại để thấy tác dụng.